Anarchistický festival knihy 2022

Stánky 2022

Active Distribution

Active Distribution/Aktivní Distribuce začala jako squatterské knihkupectví v londýnském Hackney v roce 1989. Zůstala vytrvale DIY, nezisková a pod vlivem anarcho-punku až do roku 2007, kdy anarcho-punk ztratil pro Jona význam. Active Distribution nadále pokračovala v šíření myšlenky šíření „všech anarchistických věcí“ tak levně, jak je to jen možné, dokud se nerozdělelila na dvě samostatné organizace v roce 2018. Od té doby Jon provozuje vydavatelství z jeho nové základny v kopcích Chorvatska, zatímco kolektiv přátel z Bristolu přijal nemalou výzvu pokračování s původní Active Distribution. Letošní stánek bude zahrnovat pouze knihy vydané Nakladatelsvím Active Distribution a bude proto menší než ten, který jste na Anarchistickém festivalu knihy mohli vidět v minulosti. Společně s knihami přivezeme hromadu samolepek!

Salé distribuce

Začátkem roku 2012 byla v žižkovském infokafé Salé založena otevřená knihovna, která nabízela tituly českých a zahraničních (nejen anarchistických) nakladatelství a kolektivů. Během osmileté existence se zde a také na mnohých festivalech, koncertech a ulicích, kam se členové vydávali, přečetlo a prodalo tisíce knih. Skupina okolo Salé, která se dodnes podílí na pořádání Anarchistického festivalu knihy a navštěvuje další jeho odnože napříč Evropou, byla nucena svoje zázemí opustit a pokračovat ve své práci jinak.
Část z nich začala spolubudovat družstevní projekt Roleta39, kam se celá distribuce nakonec přesunula a začala dále rozšiřovat. Také díky spuštění internetového prodeje se podařilo dosah radikální a politicky uvědomělé literatury rozšířit mimo dosavadní okruh přívrženců a běžně nedostupné publikace se nyní volně šíří do všech stran. Smyslem celé této snahy je nedovolit vám zakrnět. Nenecháme si náš názor jen pro sebe. Nepřistoupíme na omezenost.

Na stánku Salé distribuce budete moci najít mimo jiné tato nakladatelství:
Absynt - reportážní literatura (edice Prokletí reportéři)
Edícia Prekliati reportéri je vlajkovou loďou Vydavateľstva Absynt. Výber reportážnej literatúry je určený aktuálnosťou a dôsledným spracovaním témy, objektívnym prístupom, hľadaním zmierenia a odvahou autora neuspokojiť sa s frázami, ktoré sa núkajú pri hľadaní zložitejších a nejednoznačných odpovedí. Reportážna literatúra prináša svedectvá o svete, v ktorom žijeme, a teda aj o každom z nás.

Broken Books
Knižní nakladatelství zaměřující se na sociologii, filosofii, politologii a příbuzné obory. Vydáváme knihy autorů, kteří nás donutili zamyslet se. Nyní Vám nabízíme možnost zamyslet se s námi. Naše knihy koupíte zde nebo v každém lepším knihkupectví.

Nakladatelství wo-men
Malé nezávislé nakladatelství orientující se na umělecké literárně-fotografické dokumentární knihy s genderovým zaměření. Baví nás dělat knihy ambiciózní svým obsahem i vzhledem.

Pluto Press
Pluto Press je radikální politické vydavatelství založené v roce 1969. Je jedním z nejstarších radikálních vydavatelů na světě a nadále se zaměřuje na včasné zásahy do současných bojů. Přestože se jejich kolektivní pohled postupem času vyvíjel, hrdě se identifikují jako antikapitalisté, internacionalisté a politicky nezávislé.

Neklid

Samosprávné a nekomerční nakladatelství, které chce vydávat knížky, které by jinak česky asi nevyšly. Zajímá nás neutoritářská, progresivní levicová politika a chceme zprostředkovat aspoň malou část toho nejlepšího, co vychází jinde, a do budoucna i vydávat české autory a autorky.

Nakladatelství Anarchistické federace

Toto nakladatelství slouží zejména pro publikační potřeby Anarchistické federace (AF), členské organizace Internacionály anarchistických federací. Je ale zároveň otevřené spolupráci se všemi součástmi širšího antiautoritářského hnutí.
Nejsme profesionálové. Naše práce na vydávání publikací je limitována našimi schopnostmi a možnostmi. Děláme ji ve svém volném čase, a to nejenže zcela nezištně, ale velmi často s vynakládáním vlastních prostředků. Naše činnost je nezisková. Výtěžek z prodaných publikací kryje (nezřídka jen částečně) náklady na jejich tisk, případně putuje na vydání dalších věcí, jako jsou např. letáky a jiné zdarma rozdávané tiskoviny. U některých publikací proto uvádíme doporučený příspěvek na pokrytí nákladů.
Nakladatelství AF se zaměřuje na vydávání několika periodik: nástěnných novin A3 (měsíčně), zpravodaje Zdola (příležitostně) a anarchistické revue Existence (dvakrát ročně). Vedle toho se snažíme vydávat publikace přibližující historii, teorii a praxi antiautoritářského hnutí, ale nebráníme se ani odlehčenějšímu žánru, kterým je komiks.

Roleta39

Roleta39 je družstevní tiskařská a řemeslná dílna s prodejnou nezávislé autorské tvorby.

Jsme kolektiv složený z několika tvořících jednotlivců a zavedených uskupení. Sdílíme podobné názory na svět, rozhodujeme se konsensuálně a chceme pracovat na zajímavých uměleckých, kulturních, sociálních a aktivistických projektech.

Historický spolek Zádruha

Historický spolek Zádruha sdružuje zájemce o dějiny českého anarchismu, přičemž se soustřeďuje zejména na období v rozmezí let 1880 až 1938. Cílem je postupně odkrývat střípky historie hnutí a získávat o něm ucelenější obrázek. Snaží se seznamovat širší veřejnost s dřívějším českým anarchistickým hnutím prostřednictvím internetových článků, vydávání knížek a brožur v rámci Knihovny Zádruhy, stejně jako pomocí pořádání přednášek a výstav. Svoji práci však neomezuje pouze na badatelskou a osvětovou činnost. Snaží se pečovat o místa spjatá s tímto hnutím a jeho účastníky. Jde především o záchranu hrobů bývalých členů, aby vzpomínka na ně nezmizela.

Utopia Libri

Družstevní nakladatelství UTOPIA LIBRI vzniklo po dlouholeté zkušenosti ze spolupráce mimo jiné na knihách v nakladatelství Intu (2003-2007) a nakladatelství Neklid (2018-2021), na nichž jsme se podílely nejen sazbou a grafickou úpravou obálek, ale i redakčně a korektorsky.

Walden Press

Ekologické nakladatelství. Soběstačnost, šetrnost, proměna tržního ekonomického modelu, ochrana klimatu nebo zdravější krajina i města.

A2

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.
Svým obsahem i přístupem se A2 snaží vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup – pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění.
Hlavní snahou redakce je pojímat kvalitní živé umění v kontextu – ostatních druhů umění, aktuální světové tvorby a společenských fenoménů. Jsme přesvědčeni o tom, že není možné vnímat kulturu odděleně od společenského dění. Podobně se nebráníme ani politickým tématům, která jsou dokladem hlubšího kulturně-společenského pnutí. Pídíme se po dílech, tématech a tendencích, které vystihují naši současnost citlivěji, přesněji, rychleji a dráždivěji, než nám to často bývá milé.

Sedmá generace

Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem reflektovat sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazovat je do širších souvislostí, ať už politických, ekonomických či obecně kulturních. Tematicky se soustředíme zejména na ochranu přírody a životního prostředí, obnovitelnou energetiku, alternativní ekonomiku, biozemědělství, ekovýchovu, lidská a zvířecí práva či menšinovou kulturu.

Nevim

Jsme nakladatelství sociálního družstva Tři Ocásci. Chceme vydávat literaturu, nebo klidně i pseudoliteraturu, která posiluje radikální imaginaci a antisystémový smysl pro humor.
Název Nevim odkazuje na sokratovské pokrčení rameny nad marností snahy vědět úplně všechno a na ocásčí flow nikdy nekončícího posunu a návratu. A v neposlední řadě na zapatistické hnutí, které kráčí s otázkami společně a pomalu, protože cíl je daleko.

Kolektivně Proti Kapitálu

Skupina podporující politickou nezávislost pracující třídy na kapitálu, státu, politických stranách i odborech.

Pravěk

Pravěk je projekt fungující jako nezávislé DIY literární sdružení, které pomáhá mladým autorům vydat jejich díla do světa bez čekání ve frontě a plazení se před komerčními vydavateli. Vystupuje proti jakýmkoli omezováním provozovat nezávisle DIY kulturu. Chceme tak propagovat okrajové autory a hlavně ukázat, že nezávislá a nekomerční tištěná média ještě nezanikla. Šíříme dle dohody cokoliv, co není rasistické, xenofobní či jinak netolerantní, ovšem zároveň si ani nehrajeme na politicky korektní hodné liberální dětičky uzavřené ve vlastní sociální bublině. Usilujeme o návrat nonkonformního revoltujíc í ho umění na bázi „anyone can do it“. Provozujeme i nezávislý sub-label Pravěk Noise Section, v němž propagujeme převážně soudobou extrémní a okrajovou hudbu včetně distribuce různorodých fanzinů a zinů. Na Anarchist bookfairu představíme hned několik novinek, a to v žánrech, do nichž jsme dosud nezabrousili! Těšíme se na vás!

Kolektiv AlterNativE

odkaz doplníme

Kudlapress

Kudla Werkstatt je nezávislé risografické studio a vydavatelství, které je otevřenou platformou pro spolupráci s umělci z různých oblastí. Důraz je kladen na kvalitu a celkové provedení díla. Pod hlavičkou Kudla Press bylo doposud vydáno více než 20 autorských publikací obsahujících převážně vizuální umění, ilustraci nebo komiks.

M'zines

Eat Pussies Read Zins

Platforma pro sociální bydlení

Platforma pro sociální bydlení usiluje o to, aby lidé v nouzi měli šanci získat stabilní a bezpečné bydlení, které je zároveň propojené s kvalitní sociální prací.

RFK

Radikální křesťanské feministky